NOVINKY

arr3arr3

TOVAR V AKCII

Zvýhodnená cena 105,60 EUR
skladom
Zvýhodnená cena 113,90 EUR
skladom
Zvýhodnená cena 105,60 EUR
skladom

KONTAKTY

Erik Kováč - GURU
Nám.Ľ.Štúra 5329/17 PREVADZKA : Nám.Ľ.Štúra 24
97405 Banská Bystrica
tel: +421 904 237045
info(a)gparkety.sk
IČO : 46141006
DIČ SK : 1049310119

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Zvýhodnená cena 15,56 EUR
skladom
Zvýhodnená cena 15,56 EUR
skladom
Zvýhodnená cena 15,56 EUR
skladom

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 43% Ide to 55% Nie príliš 1% Vôbec 1%

 

 

Laminátová podlaha je u nás stále obľúbenejšia. Výhodou je nielen jej priaznivá cena, ktorá je oproti drevu výrazne nižšia, ale i rad ďalších vlastností. V porovnaní s drevom je tiež odolnejšia.

Tmavé podlahy pohlcujú svetlo a tiež ovplyvňujú pristorový dojem miestnosti. Vo veľkých miestnostiach pomáhajú vytvárať atmosféru tepla a pohodlia.

Smer drevenej podlahy ovplivňuje atmosféru mistnosti. Prirodzený smer je obvykle pozdĺžny v smere k oknu a dennému svetlu.

Drevené podlahy patria medzi podlahové krytiny, ktoré vďaka svojmu príjemnému a prírodnému charakteru vyvolávajú v človeku pocit harmónie a tepla.

Pravé parkety sú vyrábané z masívneho rasteného dreva. Enviromentálne výrobné metódy zaručujú, že tradičná kvalita a atraktívnosť prírodného materiálu sa odráža na vysokej kvalite podláh.


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Erik Kováč –Guru so sídlom Nám.Ľ.Štura 24,97405 Banská Bystrica, IČO: 46141006, IČ DPH: SK10410119, (ďalej len „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.parkety-podlahy-dvere.sk(ďalej len "obchod"), ktorý predávajúci prevádzkuje.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.parkety-podlahy-dvere.sk Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami

  1. Definície

1) Kupujúcim je každá osoba - FO alebo PO, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

2) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

3) VOP vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

4) Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu.

5) Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý prináleží predávajúcemu finančná záloha od kupujúceho.

6) Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

  1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

2) Prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde písomne doručením e-mailu obsahujúcim „Potvrdenie prijatia objednávky“, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

3) Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

4) Ak kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 40% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

5) Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, upozorní predávajúci kupujúceho telefonicky alebo inými elektronickými médiami avšak min. 2x písomne. Ak ani potom nedôjde k prevzatiu tovaru, kupujúci súhlasí, aby sa daný tovar predal za zníženú cenu o 30% inému kupujúcemu, pričom týchto 30% bezodkladne uhradí predávajúcemu.

6) Objednávku po jej potvrdení môže kupujúci do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu info@gparkety.sk . Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom – príloha vo formáte „PDF s podpisom, alebo poštou).

7) Kupujúci - spotrebiteľ - v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7-mich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený a nerozbalený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (tovar nesmie byt na dobierku ). Vzhľadom na povahu a náchylnosť tovaru - podláh - pri zmene prostredia ku poškodeniam (mechanickým, alebo na vlhkosť) je nevyhnutné, aby vrátené podlahy boli v originálnych nepoškodených obaloch (ktoré chránia podlahu pred poškodením) tak, ako boli spotrebiteľovi doručené.

8) Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť poníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 5% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu – zmena kurzov mien, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 2 týchto všeobecných obchodných podmienok

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa - to sa týka hlavne tovaru, pri ktorom je napísaná dostupnosť "na objednávku", to znamená, že sa objednáva výlučne na žiadosť spotrebiteľa.

- ak sú už rozbalené balíky podláh (laminátových, dresingových, korkových, vinylových atď...) a prípadne už boli podlahy namontované - "zakliknuté".

10) Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

11) Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote - ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci -, alebo v cene určenej týmito VOP a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

  1. Dodacie podmienky

1) Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, prepravná spoločnosť, dodávateľ) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

2) Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravcovi.

3) Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5) Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v baliacom ochrannom balení. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránkach predávajúceho - viď "Dodacie podmienky – cena dopravy" na našej stránke

6) Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

7) Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

  1. Platba, Kúpna cena, Cena dopravy

1) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Tento záväzok je pre nás životne dôležitý a je s jedným princípom nášho obchodovania.

2) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho uvedeného v záväznej akceptácii objednávky. Hotovostnú platbu je možné realizovať v miestach vyzdvihnutia si tovaru a to v predajni Gparkety v Banskej Bystrici. V prípade ak zákazník požaduje dobierku prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové resp. kuriérske služby, hradí si plne zákazník takúto službu prepravnej spoločnosti t.z. prepravu + dobierku.

Pri kupujúcich – MO (bežný občania) sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na účet predávajúceho pri objednávke do 250 EUR s DPH v plnej výške objednávky na základe zálohovej faktúry. Pri objednávke nad 250 EUR s DPH sa platba môže pri MO realizovať 100% zálohou bezhotovostným prevodom na účet na základe zálohovej faktúry.

Pri kupujúcich - podnikateľoch a VO - sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na účet predávajúceho v plnej výške objednávky na základe zálohovej faktúry.

2) Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

3) Ceny, uvedené pri produktoch platia len pri produktoch nachádzajúcich sa na sklade a vzťahujú sa na základnú jednotku "m2". Skladová dostupnosť je uvedená pri produktoch. Pri produktoch nenachádzajúcich sa na sklade a sú dostupné len na objednávku, sa pripočítavajú k uvedenej predajnej cene príplatky stanovené výrobcom resp. výrobcom stanoveným zástupcom.

4) Cena dopravy sa vypočítava po odoslaní objednávky. Vo väčšine prípadov sa doprava neplatí, alebo len vo veľmi malej výške. Cena dopravy závisí od vzdialenosti od skladu a množstva objednaného tovaru.

  1. Reklamácie a záruky, výmena alebo vrátenie tovaru

1) Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy pokým v záručnom liste nie je uvedené inak. Záručná doba pri obchodných vzťahoch s MO - podnikateľmi a VO sa riadi platným Obchodným zákazníkom pokým v záručnom liste nie je uvedené inak.

2) Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov SR.

3) V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

4) Vrátenie tovaru – viď bod 2. Odsek 7 a 8

ZTE0NzgzO